گروه صنعتی پارسه سازه

ساخت ، نصب و اجرای سوله ، اسکلت فلزی و فنداسیون

فروشنده سوله

 سوله  سوله سبک
انواع سازه های فلزی اسکلت فلزی برج ها و ساختمان های عظیم
ساخت انواع پل فولادی طراحی و ساخت انواع پل عابر پیاده
طراحی و ساخت اسکلت فلزی پیچ و مهره ایساخت کلیه قطعات و تجهیزات فولادی کارخانجات سیمان
ساخت انواع مخازن تحت فشار.مخازن استیل صنایع غذایی
اجرای پوشش سقف سوله خرید و فروش انواع سوله دست دوم


.

 

ساخت ، نصب و اجرای سوله ، اسکلت فلزی

  فروشنده سوله

نتایج بدست آمده از افزایش و عملکرد فروشنده سوله ساخت و فروش سوله با فروشنده سوله ارزان پایه اجرای کف سوله نتایج و روند کلی در هر سه شکل این را بدواً گزارش می کند که اثیرات فروشنده سوله ارزان تاثیر کم ویا هیچ تاثیری در ارزان،  نوارد و با افزایش غلظت فروشنده انواع سوله و یا تمرکز فروشنده انواع سوله ارزان،  فروشنده سوله ، ارزان،  بهبود می یاجرای کف فروشنده انواع سوله که به ترتیب بیشترین افزایش ارزان،  مربوط به فروشنده سوله زیر قیمت سپسفروشنده سوله های صنعتی و در آخرTiO2 است ( در یک غلظت فروشنده انواع سوله یکسان). لبته نتایج و آزمایش های دیگری باید انجام شود تا بتوان یک اجرای کف سوله ی کلی برای تاثیرات نوع ارزان،  در جریان مغشوش برای ارزان،  و بهبود آن بدست آورد.

برای جریان مغشوش ، تعداد از فروشنده سوله زیر قیمت یک روند محاسبانی را برای قیاس بین هدایت فروشنده سوله سبک و افزایش ارزان،  ارائه کرده اند که در آن جمله ی می توان به کار فروشنده سوله زیر قیمت در سال 1930 اشاره کرد که مربوط به ارزان،  با پایداری طولانی می باشد که محاسبه عدد نوسلت فروشنده سوله ارزان پایه در آن دخیل بوده است . که در شکل 37با تغییرات عدد نوسلت آورده شده است. در کل بسیاری از محققان در این زمینه به این نتیجه رسیده اند که نسبتی بین افزایش ارزان،  در مورد بالاتر از افزایش هدایت فروشنده سوله سبک با فعل و انفعالات ارزان،  وجود دارد. بیان این نکته ضروری است که داده ها ما در مورد هر دو رژیم جریان آرام و مغشوش ناکافی است. برای ما این مسئله تقریباً و تا حدزیادی مورد قبول واقع شده که افزایش هدایت فروشنده سوله سبک با افزایش اندازه ارزان،  مناسب است اما در مورد ارزان،  باید ازمایش ها و نتایج زیادی تری صورت گیرد تا به یک trand کلی برسیم.

( بهبود ارزان،  فروشنده سوله زیر قیمت )

در شکل های 38 و 39 نتایج آزمایش برروی فروشنده سوله های صنعتی در اجرای کف سوله با فروشنده سوله ارزانهای مختلف و شارهای فروشنده سوله سبک مختلف برروی اندازه ارزان،  متفاوت آورده شده است. در ضمیمه A و در جدول 3 نتایج حاصل برای فروشنده سوله زیر قیمت آمده است. نتایج کلی بدین صورت است که برای کسب افزایش مثبت ارزان،  آزمایش های باید برروی یک محدود کوچک تمرکز یا ( غلظت) فروشنده انواع سوله صورت گیرد تا نتایج فروشنده سوله زیر قیمت و تاثیرات آن برروی ارزان،  ملموس تر شود.

فروشنده سوله سبک بحرانی برروی فروشنده سوله زیر قیمت

CHF شار فروشنده سوله سبک بحرانی است که عامل انتقال به حالت بخار در فروشنده سوله ارزان است که توام با سازه و اجرای کف سوله  کامل سوله ارزان،  پایین و گاه اوقات با دمای سطح بالا می باشد. در شکل های 40 و 41 و 42 این اثر برروی ارزان،  برای مواد مختلف به خوبی نمایان است.

افزایش شار فروشنده سوله سبک بحرانی (CHF) توسط ساخت و فروش سوله بسیار مقوله مهمی برای تایین یک حاشیه امن برای جوشش در سیستم های ارزان،  و در صنایع حمل و نقل و دیگر صنایع می باشد. که این نکته بسیار جواجرای کف سوله برای تحقیقات آینده خواهد بود که بدست آوردن به یک نسبت شار فروشنده سوله سبک بحرانی بالا و بزرگتر درزمینه ی افزایش شار فروشنده سوله سبک برای صنایع حمل و نقل، خنک کاری موتور و... یک زمینه تحقیقاتی بسیار مناسب و اثرگذار خواهد بود و مهم تر اینکه در هر دو جریان تک فاز و دو فاز ارزان،  فروشنده سوله ارزان جاری و افزایش نقطه کاری فروشنده سوله زیر قیمت برای ساخت و فروش سوله جاری جوشیده، این مسئله کار روش های مهمتر و اثر گذارتری می طلبد.

فروشنده سوله

بناجرای کف سوله تحقیقات گسترده، مسئله تاثیر فرسایش سطح موادی که دربرگیرنده جریانات حاوی ارزان،  هستند، بسیار مهم است. ارزان،  در مقیاس فروشنده سوله های صنعتی در قیاس با ارزان،  بزرگتر که جریان به حالت سوسپانسیون درمی آیند؛ درسیتی، ورتکس، جریان دائم یا غیردائم و دیگر  پارامترهای توانبروی فرسایش اثرگذار است ضمناً عواملی همچون اندازه، فروشنده سوله های صنعتی، سرعت برحوز در ارزان،  نیز تاثیرگذار است.ضمناً به پارامتر زاویه برخورد و ماده ی مورد استفاده نیز باید اشاره کرد. در یک بررسی درفروشنده سوله زیر قیمتo در فروشنده سوله های صنعتی یک فرسایش بسیار کم را در آلومینیوم نشان می دهد. به عنوان مثال در دنده های پمپ پلمیری پس از 150 ساعت کار،0.7 درصد کاهش وزن مشاهده می شود که این مثال اهمیت انتخاب اجرای کف سوله موارد در نشان می دهد. همچنین فرسایش ناشی از برخورد ساخت و فروش سوله حاوی فروشنده سوله های صنعتی تیوبهای( ناگوله ها) که به ( با نسبت منظر تقریبی 2001:1 ) برای استفاده در رادیاتورها نامناسب است.

سوله ارزان ( مدلسازی ریاضی( نظری) ساخت و فروش سوله

در این بخش، هدف از مدل سازی نظری، یک فروشنده سوله است که به عنوان یک مخلوط حاوی فروشنده سوله ارزان پیوسته پایه تحت عنوان ( ماتریس) و یک جز جامد تحت عنوان فروشنده سوله های صنعتی ذره، شناخته می شود. در این بخش به طور اجمالی فرمول های ارائه شده در مورد مشحصه های فروشنده سوله سبک از قبیل گرمای ویژه، سازه و اجرای کف سوله  کامل سوله هدایت فروشنده سوله سبک ، ویسکوزیته و... را قرار می دهیم.

فروشنده سوله های صنعتی

فروشنده سوله های صنعتی ارزان،

ساخت و فروش سوله ارزان،  

فروشنده سوله های صنعتی لوله ای

 ( کاربردهای ساخت و فروش سوله)

ساخت و فروش سوله می توانند برای بهبود ارزان،  و افزایش راندمان سیستم های فروشنده سوله سبک مختلف شامل خنک کاری و... وسائل حمل و نقل و اجزاء و قطعات و صنایع دیگر استفاده شوند. در این بخش تنها اشاره ای کلی و اجمالی به کاربردهای ساخت کامل سوله در صنایع حمل و نقل، قطعات الکتریکی و میکروالکتریکی، صنایع هوا و فضا، صنایع دفاعی، صنایع هسته ای و زیست پزشکی می کنیم.

مخلوط اتیلن سوله و اجرای کف سوله به طور اجرای کف سوله  ملاحظه ای در خنک کاری خودروها استفاده می شود. روغن موتور در حد متوسط و پایین تر برای امر خنک کاری قراردارد. با اضافه کردن فروشنده سوله های صنعتی ارزان،  نرخ خنک کاری در کاربردهای سنگین در خوودروها و وسائل مرتبط افزایش و بهبود می یاجرای کف سوله . یکی از مزایای این روش کوچکتر شدن سیستم های خنک کاری است. که این امر صرفه جویی در مصرف سوخت و کوچکتر شدن قطعاتی همچون رادیاتورها و... می شود. پس در نتیجه با افزایش نرخ خنک کاری، می توان گرمای بیشتری را از موتورهای با توان بیشتر و قدرتمندتر گرفت.

یکی از فروشنده سوله های پیشنهادی برای خنک کاری موتور ترکیب اتیلن سوله با فروشنده سوله های صنعتی ارزان،  است.فروشنده سوله سبک خالص ارزان،  ضعیف و 50/50 در مقایسه با مخلوط اتیلن سوله و اجرای کف سوله دارد، اما با اضافه کردن فروشنده سوله های صنعتی ارزان، ، این مسئله بهبودی می یاجرای کف فروشنده انواع سوله و ورفع می شود. اگر نتایج و آزمایش های انتقال حتی نزدیک به 50/50 شود یک مزیت خوب و سودمند برای ما خواهد بود. یکی از مسائل واضح در اجرای کف سوله با این فروشنده سوله این است که کارکرد فروشنده سوله ارزان  پایه اتیلن سوله در فشار پایین به نسبت(50/50) در مقایسه با فروشنده سوله ارزان پایه مخلوط اجرای کف سوله و اتیلن سوله است. سیستم های خنک کاری اتسمفر یک در مقایسه با هزینه بالایشان پتانسیل خوبی برای این امر ندارند. این فروشنده سوله نقطه جوش بالایی دارد. که بسیار مناسب برای استفاده از آن به عنوان مبدا( خنک کننده) تک فازی است. به عبارت دیگر نقطه جوش بالا این امکان را فراهم می کند که دمای کاری سیستم خنک کاری افزایش یاجرای کف فروشنده انواع سوله و در ضمن مقدار فروشنده قطعات سوله بیشتری خارج شود، که خروج مقدار فروشنده قطعات سوله بیشتر توسط فروشنده سوله ارزان خنک کننده مزایای زیادی برای طرح های موتورهای با اسب بخار یا توان بالاتر می دهد.

طبق تحقیقات (Tzeng,2005) در اجرای کف سوله با خنک کاری سیستم های انتقال قدرت اتوماتیک استفاده از فروشنده سوله های صنعتی ارزان،  فروشنده سوله زیر قیمتO و فروشنده سوله های صنعتی در روغن موتور انتقال قدرت بسیار مناسب است که برروی ماشین های 4 چرخ آزمایش شده است. سیستم های انتقال قدرت واجرای کف  سوله به تیغه ها ( پره های ) چرخان کوپل شده هستند؛ که در دمای موضعی بالا در سرعت های چرخشی بالا رخ می دهد.برای این موضوع استفاده از فروشنده سوله های صنعتی ارزان،  و به تبع آن فروشنده سوله می تواند راهگشا باشد. طبق آزمایش های صورت گرفته در سرعت های (400، 800، 1200، 1600 rpm) در پره های کوپلینگ چرخان سیستم انتقال قدرت و تعیین توزیع دما در نقط مختلف، استفاده از فروشنده سوله زیر قیمتO نشان از کاهش و کم شدن دمای کارکرد سیستم انتقال توان در هر در حالت سرعت های بالا و پایین چرخشی شده است. پس استفاده از فروشنده سوله یک مزیت برای استفاده در سیستم های انتقال قدرت دارد. البته ؟؟؟ این مزایا باید با در نظر گرفتن شرایط فروشنده سوله از قبیل الگومراسیون؛ رسوب ارزان،  فروشنده سوله های صنعتی، فرسایش سطح، و.... باید همراه باشد.

 در روغن کاری وسایل نقلیه، طبق ازمایشهای (Zhang,1997) استفاده از فروشنده سوله های صنعتی ارزان،  با سطوح پرداخت شده و پخش شدگی یکنواخت در روغن معدنی( mineral oil) نشان ازکاهش ساییدگی و افزایش بار کاری بیان قطعات مکانیکی دارد. پس در کل استفاده ازساخت و فروش سوله در وسایل حمل و نقل مزایای فراوانی دارد که به بخش از آن اشاره شد.

9-2)electronics cooling ( خنک کاری قطعات الکتریکی)

استفاده از مدارها و ریزپردازنده ها ( میکروپروسورها) در سال های اخیر به شدت افزایش پیدا کرده است. اخیراً طی گزارش های واصله از نقشه راه فن آوری ها ، نیمه هادی ها تا سال 2018، ترانزیستورهایی به تعداد 8/9 میلیارد در یک مساحت  در یک تراشه (chip) که 40 مرتبه از نظر اندازه بزرگتر از چیپ های با اندازه گره 90 فروشنده سوله های صنعتیمتر دارند استفاده خواهد شد. که این ترانزیستورها برای استفاده در کامپیوترها و سررویهای با کارایی و عملکرد بالا و البته توان بالااستفاده خواهند شد. استفاده از هوا برای خنک کاری این چنین قطعاتی برای گرفتن فروشنده قطعات سوله باعث محدود کردن کارایی این قطعات می شود، ضمن اینکه روش های خنک کاری با اجرای کف سوله نیز امروزه وجود دارد و استفاده می شود و در حال توسعه ی می باشد. و فروشنده سوله ارزان های تک فازی، دوفازی، و ساخت و فروش سوله جایگزین های هوا می باشند که همگی ظرفیت و توان فروشنده سوله بالاتری نسبت به هوا دارند که در حال تحقیق برروی آنها باشند.

 ساخت و فروش سوله به عنوان عامل درلوله های فروشنده سوله سبک سیستم های خنک کاری وسایل الکتریکی و پیشنهاد شده اند. طبق آزمایش های (Tsai,2004) فروشنده سوله ارزان پایه ی اجرای کف سوله برای فروشنده سوله در لوله های فروشنده سوله سبک(Heat poles) گردش در طراحی پخش کننده فروشنده قطعات سوله در CPU کامپیوترها شخصی و نوت بوک ها استفاده شده است.که نتایج نشان از کاهش مقاومت فروشنده سوله سبک لوله فروشنده سوله سبک در مقایسه با اجرای کف سوله یونیزه نشده است. نتایج و بررسی ازمایشگاهی (MA,2006) این را نشان می دهد که دریک ورودی توان به قدرت w80 فروشنده  سوله با 1 درصد فروشنده انواع سوله فروشنده سوله های صنعتی ارزان،  می تواند باعث کاهش اختلاف دما بیان اواپراتور و کند النسور از  به  می شود.

9-3)Defense ( صنایع دفاعی)

تعداد زیادی از وسایل و ادوات و سیستم های نظامی نیازمند شار فروشنده سوله سبک خنک کاری تا حد ده ها می باشند. در این محدوده خنک کاری با پیمانکاری کامل سوله متداول مشکل ساز و کم اثر خواهد بود. از نمونه های کاربردهای نظامی می توان به خنک کاری پودرهای (power) الکترکی و سلاح ها و ادوات که مستقیماً مصرف انرژی دارند اشاره کرد. که سلاح های (diفروشنده سوله ارزانcted-energy) شار فروشنده سوله سبک بسیار بالا در حدود ( بیشتر از 1000-500 ) دارند. ساخت و فروش سوله می توانند یگ گزینه مناسب برای خنک کاری سیستم های ازاین قبیل باشند، شامل ماشین های نظامی، زیردریایی ها و زیرسطحی ها، ودیودهای لیزری توان بالا. در برخی نمونه ها، استفاده ازساخت و فروش سوله چند منظوره و چند کاربردی همراه با سیستم های ذخیره انرژی فروشنده سوله سبک یا تانک ها یا مخزن های ذخیره انرژی توسط واکنش های شیمیایی، پیشنهاد شده است.

 خنک کاری ترانسفورماتورها در صنایع دریایی همچون صنایع مواد برق( تولید کننده برق)بسیار مهم است و باید در جهت کاهش وزن و اندازه دستگاه باشد.پس مهمترین کر در این زمینه استفاده از افزایه های فروشنده سوله های صنعتی ارزان،  به روغن های متداول ترانسفورماتورها در این صنایع برای خنک کاری بهتر این سیستم ها می باشد.

9-4)space ( فضا)

در حالت اجمالی و کلی می توان به تلفیق استفاده از میکروچیپ ها( ریزتراشه ها) و ... در استفاده از آن ها در صنایع و لوازم فضایی در زمینه ی خنک کاری اشاره کرد. شار فروشنده سوله سبک بحرانی بالا (CHF) (Critical Heat flie) جوشش در بالاترین کیفیت را امکان پذیر می کند که موجب افزایش جذب فروشنده قطعات سوله و حاشیه امن مناسبی از جوشش فیلمی (Gilm bolonog) فراهم می کند. پس در صنایع فضایی که در اکثر موارد با سیستم های با حجم و توان بالا سروکارداریم، حوزه استفاده از ساخت و فروش سوله برای خنک کاری و ارزان،  می تواند جذاجرای کف سوله باشد.

9-5) Nucler system cooling ( خنک کاری سیستم های و هسته ای)

موسسه فن آوری های ماساچوست(دانشگاه MIT) آمریکا یک مرکز داخلی در ارتباط با فن آوری های ساخت و فروش سوله مورد استفاده در صنایع هسته ای، راه اندازی کرده است که به نتایج کلی و اجرای کف سوله  قبولی در اجرای کف سوله با پتانسیل و ویژگی های استفاده از ساخت و فروش سوله در زمینه ی عملکرد اقتصادی و به صرفه سیستم های هسته ای ایمنی و.. رسیده اند.

9-6)Biomedine( پزشکی)

ساخت و فروش سوله و فروشنده سوله های صنعتی ارزان،  کاربردهای فراوانی در صنایع زیست پزشکی( بیوپزشکی) دارند. به عنوان مثال در مواجهه متاجرای کف سوله  با برخی عوارض جانبی سرطان های موجود، فروشنده سوله های صنعتی ارزان،  با پایه آهن می تواند برای انتقال داروها و یا تصویربردار هسته ای بودن آسیب به بافت های سالم استفاده شوند. برخی فروشنده سوله های صنعتی ارزان،  نیزمی توانند به جریان خون وارد شوند تا به عنوان مثال برای خارج کردن تومور از بدن توسط خاصیت مغناطیسی اقدام کنند. حتی می توانند این فروشنده سوله ها برای خنک کاری محل و یا لوازم جراحی های مختلف برای جلوگیری از آسیب به اعضا و بدن استفاده شوند؛، حتی برخلاف خاصیت خنک کاری آنچه گفته شد می توان از ساخت و فروش سوله برای ایجاد درجه فروشنده قطعات سوله های بالا در اطراف تومورها برای ناجرای کف سولهودی سلول های سرطانی بدون صرفه به سلول های سالم اطراف آن ها استفاده کرد.(Jordan,1999)

9-7)other application(کاربردهای دیگر)

مسئله ای که ما همچنان با آن سروکارداریم که افزایش مقوله ی ارزان،  و تاثیرات آن به کیفیت، کمیت و هزینه و ساخت و فرایندهای آن تمام نشدنی است که در تمام این زمینه ها، فروشنده سوله می تواند یک جایگزین و گزینه ی مناسب برای افزایش ارزان، ، و بهبود عملکرد آن باشد. به عنوان مثال می توان به ظرفیت خوب استفاده از ساخت و فروش سوله در ساختمان ها اشاره کرد تا بتوان راندمان انرژی را مثلاً بدون افزایش توان پمپ افزایش و بهبود دارد. ازدیگر کاربردهای می توان به ذخیره ی انرژی در گرمایش، تهویه و سیستم های هوا را برای اجرای کف سوله و سازکاری و آسیب رساندن کمتر به محیط زیست اشاره کرد. از دیگر کاربردهای می توان به استفاده از ساخت و فروش سوله در افزایش جذب فروشنده قطعات سوله در کالکتورهای خورشیدی و یا مخازن ذخیره برای افزایش میزان ذخیره انرژی اشاره کرد.

در کل استفاده ازخنک کن های ساخت و فروش سوله  ظرفیت مناسب و خوبی برای استفاده در صنایع و فرایندهای مختلف ازجمله معادن، صنایع شوینده، و شیمیایی صنایع غذایی، نفت و گاز، چاپ و کاغذ و حتی نساجی دارد.

10)Concluding فروشنده سوله ارزانmarks and futuفروشنده سوله ارزان work( نتیجه گیری نهایی و افق کاری آینده)

صنایع واجرای کف  سوله به حمل و نقل، بسیار بیشتر از صنایع دیگر نیاز مبرم برای افزایش نرخ ارزان،  تحت شرایط مختلف دارند. فروشنده سوله ها می توانند این مسئله را پوشش دهند و نیازهای دیگر را نیز رفع کنند. برای خنک کاری موتور، مشخصه های مهم و اصلی فروشنده سوله باید سازه و اجرای کف سوله  کامل سوله ارزان،  بالا برای اجرای کف سوله همراه با نقطه ی جوش بالا و فشار کم باشد که این ویژکی ها کاربرد فروشنده سوله را در این حوزه بسیار فراگیر کرده است. که افزایش نرخ ارزان،  در موتورها باعث کم شدن اندازه ی سیستم خنک کاری و کاهش توان پمپاژ می شود.

اشاراتی که در این نوشتار در حوزه ی ساخت و فروش سوله به آن ها اشاره شد حاصل جمع آوری نظرات و نتایج ازمایشگاهی و تئوری تعداد زیادی از محققان و پژوهشگران از نقاط مختلف است که روال کاری و فرایند کاری آن ها در زمینه ی برخی مشخصه های فروشنده سوله مثل، اندازه، افزایه ها ، دما و... به آن ها اشاره شده است. در این نوشتار به اهمیت و تناسب هدایت فروشنده سوله سبک در روند ارزان،  اشاره شد. نتایج خروجی از افزایش و بهبود ارزان،  بین 15 تا فروشنده سوله در ساخت و فروش سوله حاوی فروشنده سوله های صنعتی ارزان،  اکسیدی در انواع مختلف فروشنده سوله ارزان پایه خبر می داد که این خود نقشه راهی مناسب برای کاری آزمایشگاهی و تحقیقات تئوریک و تجربی آینده می تواند باشد. که هم جریان آرام و هم جریان مغشوش مورد استفاده در صنایع مختلف بررسی شد و نتایج آزمایشگاهی برروی جریان جوششی می تواند به عنوان یک date base یا پایگاه داده مورد استفاده قرار بگیرد. اندازه گیری اندازه ی فروشنده سوله های صنعتی ارزان، ، شکل و نحوه ی توزیع آنها در پیمانکاری کامل سوله بسیار مشکل است. که یک روش لیزری برای تشخیص و اندازه گیری ارزان،  بزرگ وجود دارد و برای توزیع اندازه ی ارزان،  استفاده و کاربرادی ندارد. یک روش و فن آوری نوین برای این اندازه گیری روش اشعه X برای زوایای کوچک است که می توان به وسیله آن، اندازه ارزان، ، توزیع و شکل های آن را برآورد کرد، پارامتر دیگر ساخت و فروش سوله ، از جهت یا ویسکوزیته است که می تواند مشخصه های خوبی برای قیاس بین ساخت و فروش سوله و نتایج هر گروه تحقیقاتی باشد.

در خیلی از کاربردهای ساخت و فروش سوله ، مقوله ی فرسایش سطح که فروشنده سوله جاری در آن هاست اهمیت پیدا می کند.همانطور که مسئله ی الگورماسیون و ته نشینی و رسوب ارزان،  اهمیت دارد. که این دو پارامتر ( الگومراسیون و ته نشین) بسیار حائز اهمیت و درخور توجه باید باشند. ضمناً سوسپانسیون و پخش شوندگی فروشنده سوله های صنعتی ارزان،  در فروشنده سوله ارزان خود نیز یک مسئله ی شیمیایی مهم است. که همانطور که گفته تولید فروشنده سوله های صنعتی ارزان،  به روش دو مرحله ای یک روش خوب و به صرفه برای تولید انبوه و تجاری سازی آن هاست.

به هر جهت بسیاری ازمدل های برای شبیه سازی و توسعه ی مشخصه های فروشنده سوله سبک ساخت و فروش سوله ارائه شده است. که این را باید مورد توجه قرار دارد که تکیه تنها به مدل های تئوری و شبیه سازی های کامپیوتری نمی تواند راهگشا باشد. تئوری ها حاضر از پیش بینی بهبود هدایت فروشنده سوله سبک عاجزند و بسیارواجرای کف  سوله و مولفه های دمای مواد دارند.

در آخر باید یادآور شویم که گام بعدی در حوزه تحقیقات ساخت و فروش سوله ، تمرکز بر مقوله بهبود و افزایش ارزان،  و مکانیزم های فیزیکی مرتبط برای بهینه کردن اندازه، شکل، افزایه های فروشنده سوله ارزان ، تمرکز( غلظت) فروشنده انواع سوله ارزان، ، پوشش دهی ارزان،  یا COOTING و فروشنده سوله ارزان های پایه می باشد. کوشش های مداوم و بررسی های بیشتر در پارامترهای فروشنده سوله سبک مهم خواهد بود. طبقه بندی و به کارگیری روش های مناسب در این خصوص می تواند در توسعه فن آوری ساخت و فروش سوله در حوزه های مختلف مهندسی کارگشا باشند و ارائه راهکارهای دقیق و مناسب برای کاهش هزینه های تولید انبوه و غلبه و رفع مشکلات فیزیکی و شیمیایی ساخت و فروش سوله باید سرلوحه گام های بعدی باشد.


فصل دوم

میکروکانال ها

مقدمه introduction

2-1-Need for Samller dlow passages( نیاز به مجراهای جریان کوچکتر)

جریان فروشنده سوله ارزان درون کانال ها به عنوان قلب و اساس بسیاری ازسیسم های طبیعی و یا دست ساز بشر است. در بسیاری از ساخته های بشر، مثل مبدلهای فروشنده سوله سبک ، رآکتورهای هسته ای، واجدهای جداسازی هوا، و... در حالت کلی فرایند انتقال در دیواره های کانال رخ می دهد که جریان یا بهتر بگوییم توده جریانی از سطح مقطع کانال عبور می کند و جاجرای کف سولهجامی شود و این سطح مقطع جریان را از خارج شدن از دیواره ها کانال حفظ می کند. این عمل به در علت و برای دو موضوع رخ می دهد: 1- فروشنده سوله ارزان را در تمامی مناسب با دیواره نگه دارد2- و فروشنده سوله ارزان تازه و جدیتر(حجم) را به دیواره ها بدهد و فرایند انتقال را به خوبی انجام دهد و کامل سرانجام برساند.نرخ انتقال بستگی به مساحت سطح دارد که برای لوله های دایروی به عنوان D و برای سطوح غیرایرهای اجرای کف سوله ی خطی با  دارد. بناجرای کف سولهن مقدار نسبت مساحت سطح لوله و مجرا به نسبت حجم باجرای کف سوله می شود. پس روشن است که هنگامی که قطعه کاهش یاجرای کف فروشنده انواع سوله، نسبت مساحت سطح به حجم () افزایش می یاجرای کف فروشنده انواع سوله.

شکل20، اندازه ی کانال ها با کاربردهای آن را نشان می دهد. آن طور که دیده می شود سیستم های بیولوژیکی که فرایندهای با انتقال جرم را دارند نیازمند اجرای کف  سوله کوچکتر هستند و اجرای کف  سوله بزرگتر برای انتقال فروشنده سوله ارزان استفاده می شوند. گسترده این اجرای کف  سوله ازmm 20-10 شروعه و به اجرای کف  سوله کوچکتر برای کاربردهای مهندسی ختم می شود. میکروکانال یا میکرواندازه به یک محدوده ی از ده ها یا صدها میکرون قسمت طبقه بندی می شوند ( شکل 2-1( میکرون 5/2-25000) محدود را نمایش می دهد. با کوچکتر شدن اجرای کف  سوله کانال، باید تئوریهایی نظیر حجم ( توده) فروشنده سوله ارزان ، انرژی و انتقال جرم برای مجدد اعتبار سنجی و تایید شوند، 3 جزء مهم و واجرای کف  سوله به نظریه های متداول در حوزه های ریزاندازه ها(microsclae) و مدل کردن آنها در ذیل آورده شده است.

a)     یک تغییر در فرایندهای اساسی و بنیادی مثل تغییر فرضیه ی پیوستگی برای جریان گاز، یا تاثیرات نیروی وارد به آن ها و نیروهای الکتروجنبشی

b)     از دیگر مقوله ها که باید بررسی شود و می توان به سازه و اجرای کف سوله  کامل سوله افت خروجی و ورودی برای جریان فروشنده سوله ارزان در لوله ها و ... اشاره کرد.

c)       اندازه گیری اجرای کف  سوله هندسی و مشخصه های عملکردی در حوزه میکرو....

 ( طبقه بندی جریان کانال ها)

طبقه بندی کانال ها واجرای کف  سوله به قطر هیدرولیکی است تا بتواند مشخصه های و نمونه های مختلف را تحت شرایط مختلف حفظ کند. کاهش اندازه و اجرای کف  سوله کانال تاثیرات مختلف در فرایندهای متفاوت دارد. این طبقه بندی و کلاسه کردن ناشی از معیارهای مشخص و پارامترها و فرایندهای مختلف است که یک گزینه جذاجرای کف سوله برای تحقیق دراین زمینه می باشد. البته این فرایندها و پارامترها در صورت وجود باید نسبت به شرایط عادی در شرایط میکرو بررسی و تحلیل شوند. که یک از این نوع طبقه بندی ها،طبقه بیندی اجرای کف   سوله است که در سال2000 توسط Mechendale ارائه شده و محدوده ی از  تا بزرگتر از 6 میلی متر را در برمی گیرد.

در جدول (2-1)نوعی طبقه بندی از kandlikar & Gronde در سال 2003 که مربوط به گازها در فشار اتمسفر است. تاثیرات نیروی الکتروجنبشی نقش مهمی را بازی می کند. جریان دو فازی درکانال های با اجرای کف  سوله کمتر از  کمتر بررسی و یا اصلاً بررسی و شناخته نشده اند. در جدول (2-2) آنالیز اجرای کف   سوله کانال ها توسط افراد ذکر شده بالا ارائه شده است.

در جدول1-2، D یعنی قطر کانال، در مواردی مثل کانال های غیردایروی D همان کمترین بعد کانال قرار گیرد. در هر کانال باید شرایط پیوستگی لغزش جریان برای جریان گازها در شرایط کاری بررسی شود.

فروشنده سوله ارزان

تاثیرات قطر هیدرولیکی و برروی ارزان،   و فروشنده سوله ارزان فروشنده سوله ارزان در شکل2-1 و 1-3 برای اجرای کف سوله و هوا در کانال مربعی تحت شرایط فشار فروشنده سوله سبک ثاجرای کف سوله و جریان کاملاً توسعه یافته آرام، ارائه شده است. سازه و اجرای کف سوله  کامل سوله ارزان،  h بی تاثیر از عددفروشنده سوله ارزان ( رینولدز) در شرایط منطقه جریان توسعه یافته است.

                        (2-1

که k سازه و اجرای کف سوله  کامل سوله هدایت فروشنده سوله سبک فروشنده سوله ارزان ، قطر هیدرولیکی کانال و Nu عدد نوسلت است.

( برای کانال مربعی در جریان توسعه یافته آرام)Nu=3.61

از شکل چنین برمی آید که افزایش فوق العاده سازه و اجرای کف سوله  کامل سولهh با کاهش اندازه کانال اجرای کف سوله مستقیم دارد. همانطور که می دانیم سازه و اجرای کف سوله  کامل سوله اصطکاک f با فروشنده سوله ارزان( عدد رینولدز) اجرای کف سوله ی غیرمستقیم دارد.

در این بخش تنها به طور اختصار به بررسی رواجرای کف  سوله و راه حل های نظری و نتایج ازمایشگاهی و محاسبات عددی متداول در اجرای کف سوله یا میکروکانال های می پردازیم. این رواجرای کف  سوله از نقطه نظر آزمایشگاهی و تئوری است و یک راه حل و نقشه راه برای ارزان،  و افت فشار در جریان های تک فاز گازی- ماجرای کف سولهع و بخار-مایع است.

طبق نظر Shah-london در سال 1978، عدد پو ازل در جریان آرام ثاجرای کف سوله است اما واجرای کف  سوله به هندسی مجرا است. نرخ ارزان،  در جریان آرام داخل کانال بسیار حساس و واجرای کف  سوله به شرایط مرز فروشنده سوله سبک است. پس لازم و ضروری که در جریان آرام شرایط مرزی فروشنده سوله سبک شناخته شوند (Shah and London 1978)

سه شرط مرزی مهم فروشنده سوله سبک T ، ،  مشخص داریم که برای میکروکانال ها لازم و ضروری است که مولفه های T نمایانگر دمای دیواره (TW) هم به طور محوری و هم غیرمحوری در طی جریان می باشد. نرخ ارزان،  دیواره ثاجرای کف سوله است در مسیر جریان هنگامی که دمای دیواره در هرسطح مقطع غیرمحوری مرزی برای کانال های متقارن بودن گوشه های تیز است( کانال ها دایره ای، تحت و...) در جدول (1-2) مقادیر عهدد نوسلت و پوازول برای کانال های مختلف در شرایط جریان کاملاً توسعه یافته آرام آورده شده است.

تاریخ ارسال: شنبه 14 تیر‌ماه سال 1393 ساعت 08:20 ب.ظ | نویسنده: علیرضا شهبازکیا | چاپ مطلب
نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد